Referat generalforsamling 2023

Referat af generalforsamling i SVOO den 14. Marts 2023

13 deltagere

Valg af dirigent: Gert Jerrebo valgt

Valg af referent: Lene Berg Christiansen

Valg af stemmetællere: Ingen valgt

Dirigenten gennemgår om alle tidsgrænser er overholdt. Dette var tilfældet og blev godkendt.

Formandens beretning:

 Hvem blev valgt sidste år

Der hr været 6 foredragsholdere på besøg udefra.

Medlemmer må meget gerne komme med forslag til foredrag.

Sidste år var kassen fra kommunen tom for tilskud til foreningen.

Der er tilfredshed med at vi kan være her på Brænderigården

Der skal forespørges om vi kan være i det lille lokale under café aftenerne og kun benytte det store lokale

under foredrag.

Vi er pt 17 betalende medlemmer

Alle medlemmer bedes reklamere for at foreningen findes. Vi skulle gerne op på 50 medlemmer.

Gennemgang af regnskab og budget kasseren

Der har været et underskud på 2741,10 kr. Dette er primært på grund af at foreningen ikke fik tilskud af

kommunen.

Budgettet blev gennemgået og godkendt.

Indkommende forslag:

Bestyrelsen foreslår at paragraf 9 ændres til:

Hvis kontingent ændres under generalforsamlingen gælder det fremover for det indeværende år.

Samt at kontingent fremover senest skal indbetales 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse.

Dato skal noteres i referat.

Dato for senest indbetaling for 2023: fredag d. 14. April 2023

Forslag godkendt

Valg af bestyrelses medlemmer:

Laila Herskind genvalgt

Lene Berg Christiansen valgt

Valg af 2 suppleanter:

Leif Nørskov valgt som den eneste

Valg af revisor:

Hanne Hejlesen genvalgt

Revisor suppleant:

Gert Jerrebo valgt

Evt.

Lad der komme service tjek på lyd system (da det ikke virkede under generalforsamlingen)

Foredragsholdere er nogle gange på for højt niveau for medlemmerne.

Det lader til at medlems tilgangen stiger når DR viser programmet ”Forsvundne arvinger” og når foreningen reklamere for foredrag i avisen.

Herefter var der et kort foredrag af Vagn om ”Mordene