Vedtægter for SVOO 2023

Vedtægter for Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn.

§ 1Foreningens navn er Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn og er hjemmehørende i Vordingborg kommune.Foreningens adresse følger formanden.

§ 2Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede, for ved fælles indsats, oplysende foredrag, kurser og ekskursioner, at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning.

§ 3Som medlemmer kan optages alle interesserede.

§ 4Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen.3 medlemmer afgår i de ulige år, 2 medlemmer i de lige år. Genvalg kan finde sted.Der vælges to suppleanter til bestyrelsen for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 5Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 6Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og ind-kaldes med mindst 21 dages varsel via e-mail eller brev.Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, enten pr. e-mail eller brev.

§ 7Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.Hvert medlem har en stemme.Medlemskontingent skal være betalt jvf. § 9 for at opnå stemmeret på generalforsamlingen.

§ 8Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.Ændringer i vedtægterne kræver 2/3 stemmers flertal blandt de fremmødte medlemmer.Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse4. Budget for næste år fremlægges til godkendelse5. Indkomne forslag.6. Fastsættelse af kontingent.7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.8. Valg af 2 suppleanter samt af revisor og revisorsuppleant.9. Eventuelt.

§ 9Medlemskontingentet for det igangværende år fastsættes på den ordinære generalforsamling og indbetales senest 1 måned efter på foreningens bankkonto, på mobilpay eller direkte til kassereren. Betalingsoplysninger kan ses på hjemmesiden Svoo.dk.

§ 10Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsens flertal ønsker det, eller mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig be-gæring herom med forslag til dagsorden.

§ 11Regnskabsåret følger kalenderåret.Regnskabet revideres af 1 revisor valgt af generalforsamlingen.

§ 12Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, og kun med dette ene punkt på dagsordenen.Opløsning af foreningen kan kun finde sted når 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 4 ugers mellemrum, stemmer herfor.I tilfælde af opløsning af foreningen, overføres eventuel formue til et almennyttigt formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.Oprindelige vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. november 2007 på Vintersbølle Skole, Bakkebøllevej 6, 4760 Vordingborg.Vedtægtsændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 18. april 2013 på Iselingeskolen, Chr. Richardtsvej 33, 4760 Vordingborg

Vedtægtsændring af paragraf 5 d. 22. marts 2022 på den ordinære generalforsamling på Brænderigården.’

Vedtægtsændring af paragraf 9 d. 14 marts 2023 på den ordinære generalforsamling på Brænderigården. Referat af generalforsamling i SVOO den 14. Marts 2023