Vedtægter

Vedtægter for Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn.

§ 1
Foreningens navn er Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Om-egn og er hjemmehørende i Vordingborg kommune.
Foreningens adresse følger formanden.

§ 2
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede, for ved fælles indsats, oplysende foredrag, kurser og ekskursioner, at øge kendskabet til slægtshistorisk forskning.

§ 3
Som medlemmer kan optages alle interesserede.

§ 4
Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges for 2 år af gangen.
3 medlemmer afgår i de ulige år, 2 medlemmer i de lige år. Genvalg kan finde sted.
Der vælges to suppleanter til bestyrelsen for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær og fastsætter selv sin forretningsorden.
Revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år af gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 5
Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Ordinær gene-ralforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned og ind-kaldes med mindst 21 dages varsel via e-mail eller brev.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal tilsendes formanden senest 14 dage før generalforsamlingen, enten pr. e-mail eller brev.

§ 7
Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.
Hvert medlem har en stemme.
Medlemskontingent skal være betalt jvf. § 9 for at opnå stemmeret på generalforsamlingen.

§ 8
Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ændringer i vedtægterne kræver 2/3 stemmers flertal blandt de frem-mødte medlemmer.
Dagsordenen for generalforsamlingen skal indeholde følgende punkter:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning fremlægges til godkendelse
3. Revideret regnskab fremlægges til godkendelse
4. Budget for næste år fremlægges til godkendelse
5. Indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
8. Valg af 2 suppleanter samt af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

§ 9
Medlemskontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling og indbetales senest 1. februar på foreningens bankkonto eller direkte til kassereren.

§ 10
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når bestyrelsens flertal ønsker det, eller mindst 1/5 af medlemmerne fremsætter skriftlig be-gæring herom med forslag til dagsorden.

§ 11
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Regnskabet revideres af 1 revisor valgt af generalforsamlingen.

§ 12
Opløsning af foreningen kan kun finde sted på en ekstraordinær gene-ralforsamling, og kun med dette ene punkt på dagsordenen.
Opløsning af foreningen kan kun finde sted når 2/3 af de fremmødte medlemmer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 4 ugers mellemrum, stemmer herfor.
I tilfælde af opløsning af foreningen, overføres eventuel formue til et almennyttigt formål efter generalforsamlingens nærmere beslutning.
Oprindelige vedtægter vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. november 2007 på Vintersbølle Skole, Bakkebøllevej 6, 4760 Vordingborg.
Vedtægtsændringer vedtaget på den ordinære generalforsamling 18. april 2013 på Iselingeskolen, Chr. Richardtsvej 33, 4760 Vordingborg

Nye indlæg